Změny oddlužení od 1.1.2014

Nově může o oddlužení požádat i právnická osoba, která podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání a dále fyzická osoba, která rovněž nemá dluhy z podnikání (§ 389). Jsou i případy, kdy dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku oddlužením a to, když:

  • s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo
  • jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d), anebo
  • jde o pohledávku zajištěného věřitele (pohledávka zajištěného věřitele je právně zajištěna majetkem dlužníka, například zástavním právem).

 

Máte dotaz? Budeme rádi když nám napíšete!

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva

 

K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit mimo jiné (§ 392) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30% jeho pohledávky. Nově v písemném souhlasu věřitele podle odstavce 1 písm. c) musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s dlužníkem dohodl. Není-li dále stanoveno jinak, podpis dlužníkova manžela na návrhu na povolení oddlužení se nevyžaduje (§ 392 odstavec 3).

Novela insolvenčního zákona nově zavádí společné oddlužení manželů (§ 394a), kdy manželé, z nichž každý samostatně je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, mohou tento návrh podat společně. Tento návrh na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů. Podpisy manželů na tomto prohlášení musejí být úředně ověřeny. Manželé, kteří takto podali návrh na povolení oddlužení, mají po dobu trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu a po dobu trvání účinků oddlužení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka (§ 394a odstavec 3).

K dalším změnám došlo v rozhodování o návrhu na povolení oddlužení (§ 395), kdy insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení tehdy, kdy dosavadní výsledky v řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení oddlužení se doručuje dlužníku, osobě, která návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu může podat pouze osoba, která návrh podala. (§ 395 odstavec 3)

Insolvenční soud oddlužení nepovolí do doby, než mu dlužník předloží seznam majetku a seznam závazků. Rozhodnutí o povolení oddlužení se doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu není přípustné. (§ 397)

Po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci hodnoty získané dědictvím, darem … jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, stejně jako své mimořádné příjmy použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. (§ 412 odstavec 1 b)

Právní úkon, kterým dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl. (§ 412 odstavec 3)

 

Časté otázky

MŮŽE ODDLUŽENÍ VYUŽÍT KAŽDÝ?

Návrh na oddlužení mohou podat nepodnikající fyzické osoby a nově i právnické osoby, které nejsou podle zákona považovány za podnikatele a současně nemají dluhy z podnikání. S tímto návrhem je potřeba podat i návrh na zahájení insolvenčního řízení. Pokud tedy podnikáte a nacházíte se v této svízelné situaci, bude nutné Vaše podnikání přerušit a posléze se zaměstnat na pracovní smlouvu. Poté, co Vám bude oddlužení povoleno, můžete začít opět podnikat.

 

MOHU POŽÁDAT O ODDLUŽENÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE MÁM ZÁZNAM V REJSTŘÍKU TRESTŮ?

Pakliže jste za uplynulých pět let nespáchali  trestný čin majetkového či hospodářského rázu, tak ano.

Podle novely insolvenčního zákona můžete zažádat o povolení oddlužení i v případě, že máte záznam v rejstříku trestů. Insolvenční soud zamítne návrh na oddlužení pouze v případech, kdy lze předpokládat, že tímto návrhem sledujete nepoctivý záměr či pokud hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi věřitelé, bude nižší než 30 % z jejich pohledávky.

 

Mění se:

Insolvenční zákon 182/2006 Sb.

Znění od 1. 1. 2014

Oddlužení – Hlava V. (§ 389 – 418)

 

Postup oddlužení

Jste-li v manželském svazku, je nutné uvést příjmy Vaší drahé polovičky (§392).

 

4. Dlužník a jeho záznam v trestní rejstříku

  • Abyste měli na oddlužení nárok, nesmíte být za posledních 5 let odsouzeni za trestný čin majetkové či hospodářské povahy. Mezi tyto trestné činy patří třeba krádež, neodvádění daní atd. (§ 395)

5. Dlužník nesmí mít prokazatelné dluhy z podnikatelské činnosti

  • Zde mluví samotný titulek sám za sebe. Fyzická osoba žádající o oddlužení nesmí být spoludlužníkem ani ručitelem na jiném podnikatelském úvěru. Stejně tak nelze mít závazky z podnikaní, které na dlužníka ze zákona přešly. 

V případě, že podobné dluhy máte a i přesto byste žádost na oddlužení rádi podali, existuje řešení. Jestliže totiž tyto dluhy představují 20-30% celkového dluhu, soud Vám oddlužení může schválit v tom případě, že jste bez problému dodali veškerou potřebnou dokumentaci. Právě z tohoto důvodu je opravdu nutné, aby administrace týkající se oddlužení byla 100% přesná a s pečlivostí vypracovaná. Nevíte-li, co všechno je k žádosti o oddlužení potřeba, kontaktujte nás a naši advokáti se už postarají, aby byly všechny podklady v absolutním pořádku.