Osobní bankrot

Co je to Osobní bankrot

Osobní bankrot neboli oddlužení, je jedním ze způsobů řešení úpadku (Hlava V insolvenčního zákona). Dluhy dlužníka jsou sjednoceny. Zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela a nezajištění do jimi schválené výše. Zbytek dluhů může být odpuštěn (§414).

Komu je určen?

Tento způsob je možný jak u fyzických, tak i u právnických osob, ale jen v případě, že nejde o podnikatele (§389) . Jinými slovy, úpadek není důsledkem podnikatelské činnosti osoby (dlužníka). Závazky z podnikání nelze řešit oddlužením.

Co znamená, že osoba chce vyhlásit osobní bankrot?

Osoba podala návrh na povolení oddlužení. Tento návrh může podat pouze dlužník sám současně s insolvenčním návrhem. Jestliže insolvenční návrh podá jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníka (§390).

Co musí obsahovat návrh na povolení osobního bankrotu?

Označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech, údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší (§391).

Dále k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil, listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky (§392).

Jaké jsou způsoby osobního bankrotu?

Insolvenční zákon upravuje dva způsoby oddlužení – oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a oddlužení formou splátkového kalendáře (§398). Rozhodnutí o tom, který způsob bude použit je ponecháno na nezajištěných věřitelích, kteří rozhodují hlasováním (§399). K výsledku hlasování soud při rozhodování o návrhu přihlíží.

Soud však může návrh na povolení oddlužení zamítnout, v tom případě je úpadek řešen konkurzem(§395).

  • Osobní bankrot zpeněžením majetkové podstaty

Týká se majetku dlužníka, který dlužník nabyl do okamžiku, kdy soud rozhodl o povolení oddlužení. Do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl v během insolvenčního řízení po schválení oddlužení . Postupuje se obdobně jako u konkurzu (§398).

  • Osobní bankrot formou splátkového kalendáře

Dlužník po dobu 5 let měsíčně splácí nezajištěným věřitelům částku ve výši, v jaké by byly uspokojeny v případě výkonu rozhodnutí přednostní pohledávky (§398). Dlužník má po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře povinnosti – např. vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců atd. (§412)

Dlužník splácí k cílové částce 30% z výše pohledávek, tato částka je však minimální. Jestliže dlužník získá neočekávaný peněžitý či nepeněžitý příjem, musí je použít ke splácení. Dlužník nesmí bez souhlasu insolvenčního správce odmítnout dar nebo dědictví.

Jestliže dlužník plní řádně a včas své povinnosti, po 5 letech se řízení o oddlužení ukončí. Dlužník je oprávněn podat návrh soudu na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení (§414). Po dobu 3 let po usnesení o osvobození může soud nařídit jeho odejmutí, jestliže dlužník jednal vůči věřitelům podvodně nebo byl odsouzen za úmyslný trestný čin vztahující se k oddlužení anebo osvobození (§417).

Není vám něco jasné? Zkuste se podívat do záložky Časté dotazy.