§ 391

  • Návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat
  1.  označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat,
  2.  údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech,
  3.  údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky,
  4.  návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.
  • Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly k jeho úpadku.
  • Návrh na povolení oddlužení lze podat pouze na formuláři; náležitosti formuláře stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.